Osteoartritte İntraartiküler Hyalüronik Asit Tedavisi

16 Ekim 2019, Çarşamba

Osteoartrit (OA) dünya üzerinde en s›k rastlanan kronik eklem hastalığıdır. OA tedavisinde intraartiküler hyalüronik asit (HA) uygulamalar› giderek yayg›nlaflmaktad›r. Ancak bu tedavi yöntemi hakk›nda pek çok hekimin kafas›nda hala bir tak›m sorular mevcuttur. Bu yaz›da yap›lan klinik araflt›rmalar›n ›fl›¤›nda OA tedavisinde intraartiküler HA uygulamalar›n›n yeri gözden geçirilmifltir. Bu konuda yap›lm›fl çok say›da araflt›rma mevcuttur. Diz OA’s›nda HA’lar›n a¤r› ve fonksiyonel düzelme aç›s›ndan kan›ta dayal› t›p metodolojisine göre kan›t düzeyi 1b’dir. Amerika Birleflik Devletleri’nde ve Avrupa’da yay›nlanan pek çok tedavi klavuzunda diz OA tedavisinde önerilmektedir. ‹lk ve en s›k kullan›ld›¤› eklem diz eklemidir. Di¤er eklemlere yap›- lacak uygulamalar da ümit vaad etmektedir ancak bu konuda çal›flmalara ihtiyaç vard›r. Her ne kadar karfl›t görüfller olsa da yap›lan çok say›da in-vitro çal›flma olumludur ve in-vivo kontrollü klinik çal›flmalar ile diz OA’s›nda intraartiküler HA uygulamalar›n›n plaseboya üstünlü¤ü gösterilmifltir. Tedavinin etkin olup olmad›¤›n› söyleyebilmek için do¤ru seçilmifl hastalar üzerinde uygulama yap›lmal› ve bulgular de¤erlendirilmelidir. ‹stenmeyen etkiler aras›nda en s›k görüleni psödoseptik reaksiyondur. Bu lokal etki geçicidir ve ço¤unlukla enjeksiyon tekni¤i ile iliflkilidir